Krok 1

Twoje dane:

 • * pola wymagane

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.

 • 1. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Organizatora w celu umożliwienia uczestnictwa w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.

 • 2. Dane osobowe uczestnika Konkursu są przetwarzane:

  • a) w celu przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679); prawnie uzasadniony interes Organizatora polega na przeprowadzeniu Konkursu;

  • b) w celu realizacji obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust, 1 lit c) Rozporządzenia 2016/679);

  • c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).

 • 3. Dane osobowe uczestnika Konkursu będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi niezbędne do realizacji Konkursu i wydania nagród (firmy kurierskie).

 • 4. Dane osobowe uczestnika Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości.

 • 5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 2.

 • 6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

Nagrody główne