• 1

  Prześlij dowolną liczbę zdjęć za pomocą aplikacji konkursowej oraz przypisz je do jednej z czterech kategorii:

  Świat, który nas otacza Ludzie i ich pasje Polskie krajobrazy Detal architektoniczny
 • 2

  Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

 • 3

  Zdjęcia mogą być oceniane przez innych użytkowników. Każdy użytkownik może oddać nieograniczoną liczbę głosów, jednak na jedno zdjęcie może zagłosować tylko raz.

 • 4

  Co tydzień nagrodzeni zostaną autorzy dwóch zdjęć, które zdobyły największą liczbę głosów, spośród wszystkich nadesłanych zdjęć w danym tygodniu.

 • 5

  Komisja konkursowa wybierze 12 laureatów konkursu spośród wszystkich uczestników, którzy otrzymają nagrody główne i kalendarz na rok 2018. W kalendarzu znajdzie się 12 zwycięskich zdjęć.

 • 6

  KONKURS TRWA OD 11 LIPCA DO 4 WRZEŚNIA 2017.

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU
„WYJĄTKOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY. SIÓDMA EDYCJA”

 • § I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej “Regulaminem”), określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Wyjątkowy konkurs fotograficzny. Siódma edycja”, zwanym dalej “Konkursem”.

 • 2. Organizatorem Konkursu jest: Agencja Jaaqob Polska z siedzibą w Łodzi 91-174, ul. Ogrody Romanów 8, Nr Regon 100026172, NIP 834-156-06-49, zwana dalej „Organizatorem”, działająca na zlecenie FOX Networks Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00- 838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319107, NIP 521-35-07-814, o kapitale zakładowym 50.000 zł (dalej: „FOX”).

 • 3. Celem Konkursu jest promocja kanału National Geographic w Polsce wchodzącego w skład oferty usług telewizyjnych świadczonej przez Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010078, NIP 796- 18-10-732, o kapitale zakładowym 25.581.840,64 zł, uiszczony w całości (dalej: „Cyfrowy Polsat” lub „CP”).

 • 4. Fundatorem nagród w Konkursie jest FOX.

 • 5. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 11 lipca 2017 r. roku do dnia 4 września 2017 r.

 • 6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 7. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej „Uczestnikami”. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

 • 8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, FOX, lub Cyfrowego Polsatu jak również członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 • 9. Konkurs nie jest współorganizowany, sponsorowany, wspierany ani administrowany przez podmioty będące właścicielami portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram. Wszelkie informacje podawane przez Uczestników, w tym dane osobowe Uczestnika, są informacjami podawanymi Organizatorowi a nie wskazanym wyżej podmiotom. Serwis Facebook i Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do serwisu Facebook.

 • 10. Konkurs zostanie ogłoszony w szczególności na stronach internetowych pod adresami www.cyfrowypolsat.pl, konkurs.natgeotv.com/pl oraz na fanstronie Cyfrowego Polsatu, i fanstronie National Geographic w serwisie Facebook.com, serwisie Instagram a także na antenach kanałów telewizyjnych National Geographic , Nat Geo Wild, Nat Geo People, FOX oraz FOX Comedy.

 • § II. PRZEDMIOT KONKURSU

  1. Przedmiotem zadania konkursowego jest samodzielne wykonanie przez Uczestnika zdjęcia o tematyce określonej w ust 4 poniżej („Zdjęcie”) oraz przesłanie Zdjęcia o wadze minimum 500 kB w formacie JPG, JPEG, PNG do Organizatora za pomocą aplikacji konkursowej znajdującej się na stronie internetowej www.cyfrowypolsat.pl lub konkurs.natgeotv.com/pl. Zdjęcia zostaną opublikowane w Aplikacji Konkursowej.

 • 2. Konkurs składa się z 8 części (zwanych dalej „Etapami”), przeprowadzanych w następujących okresach: a. I Etap: w dniach 11 lipca 2017 r.– 17 lipca 2017 r. ; b. II Etap: w dniach 18 lipca 2017 r.– 24 lipca 2017 r. ; c. III Etap: w dniach 25 lipca 2017 r.– 31 lipca 2017 r.; d. IV Etap: w dniach 1 sierpnia 2017 r.– 7 sierpnia 2017 r. ; e. V Etap: w dniach 8 sierpnia 2017 r.– 14 sierpnia 2017 r. ; f. VI Etap: w dniach 15 sierpnia 2017 r.– 21 sierpnia 2017 r. ; g. VII Etap: w dniach 22 sierpnia 2017 r.– 28 sierpnia 2017 r. ; h. VIII Etap: w dniach 29 sierpnia 2017 r.– 4 września 2017 r. ;.

 • 3. Każdy Etap zaczyna się o godzinie 00:00 pierwszego dnia trwania Etapu oraz kończy o godzinie 23:59 ostatniego dnia trwania Etapu.

 • 4. W każdym Etapie Uczestnik może dodać dowolną liczbę Zdjęć, nawiązujących do poniższych tematów: a) Świat, który nas otacza b) Ludzie i ich pasje c) Polskie krajobrazy d) Detal architektoniczny

 • 5. W każdym Etapie wybranych zostanie 2 laureatów. Laureaci miejsc od 1 do 2 w poszczególnych Etapach wybierani będą przez innych Uczestników oraz osoby odwiedzające Aplikację Konkursową. O miejscu zajętym przez Uczestnika w Etapie decyduje liczba głosów oddanych na Zdjęcie w ciągu danego Etapu. Po zakończeniu każdego z Etapów, nie później niż 14 dni roboczych od dnia zakończenia Etapu, zostanie opublikowana lista laureatów nagród w danym Etapie, którzy otrzymają nagrody etapowe za zajęcie miejsca od 1 do 2 określone w Regulaminie („Nagrody Etapowe”). Ogłoszenie listy laureatów Nagród Etapowych nastąpi za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej.

 • 6. Komisja Konkursowa podejmie decyzję o przyznaniu Nagrody Etapowej w danym Etapie w następujących przypadkach: (i) gdy na 2 lub więcej Zdjęć zostanie oddana taka sama, najwyższa liczba głosów, która kwalifikowałaby każde takie Zdjęcie do zajęcia miejsca 1 w danym Etapie, Komisja Konkursowa wskaże laureata miejsca 1 i laureata miejsca 2 (lub odpowiednio laureatów ex aequo); (ii) gdy na 2 lub więcej Zdjęć zostanie oddana taka sama, najwyższa liczba głosów, która kwalifikowałaby każde takie Zdjęcie do zajęcia miejsca 2 w danym Etapie, Komisja Konkursowa wskaże laureata miejsca 2 (lub odpowiednio laureatów ex aequo); (iii) gdy w danym Etapie na żadne zdjęcie nie zostanie oddany żaden głos, Komisja Konkursowa wskaże laureata miejsca 1 i laureata miejsca 2.

 • 7. Każde Zdjęcie posiada unikalny link, za pomocą którego Uczestnik może zbierać głosy na dodane przez siebie Zdjęcie.

 • 8. Jedno Zdjęcie może być tylko raz ocenione przez Uczestnika lub innego użytkownika Aplikacji Konkursowej. Uczestnik nie może oddać głosu na Zdjęcie dodane przez siebie.

 • 9. Po zakończeniu Konkursu, tj. wszystkich 8 Etapów, powołana przez Organizatorów komisja konkursowa, („Komisja Konkursowa”), oceni wszystkie nadesłane Zdjęcia i wybierze spośród wszystkich Uczestników, w tym także spośród 16 laureatów Nagród Etapowych, 12 laureatów miejsc od 1 do 12 w całym Konkursie, spośród wszystkich nadesłanych prac, którzy otrzymają nagrody główne określone w Regulaminie („Nagrody Główne”). Lista laureatów Nagród Głównych, zostanie opublikowana za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.

 • 10. Jeden Uczestnik może wygrać w całym Konkursie tylko jedną nagrodę Etapową za I lub II miejsce w Etapie i tylko jedną nagrodę Główną.

 • 11. Kryterium wyboru laureatów miejsc od 1 do 12 w całym Konkursie przez Komisję Konkursową oraz podstawą przyznania laureatom przez Komisję Konkursową Nagród Głównych jest oryginalność i kreatywność oraz walory artystyczne Zdjęć zgłoszonych do Konkursu.

 • § III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Do Konkursu zostaną zakwalifikowane wyłącznie zgłoszenia konkursowe wysłane za pomocą Aplikacji Konkursowej.

 • 2. Uczestnik może wysłać nieograniczoną liczbę zgłoszeń konkursowych, z zastrzeżeniem iż Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną Nagrodę Etapową oraz jedną Nagrodę Główną.

 • 3. Przesłanie zgłoszenia za pomocą Aplikacji Konkursowej zgodnie z pkt 1 powyżej, oznacza przystąpienie do Konkursu przez Uczestnika, na warunkach Regulaminu.

 • 4. Aplikacja Konkursowa pozwala użytkownikowi na przesłanie swojego zgłoszenia (zdjęcie nie może przekraczać 10mb, minimalny sugerowany rozmiar 800x800px, dozwolony format: JPG, JPEG, PNG) za pomocą formularza zgłoszeniowego Aplikacji Konkursowej.

 • 5. W kolejnych etapach konkursu Organizator może umożliwić dodatkowo uczestnikom zgłaszanie zdjęć w następujący sposób: a. Instagram – możliwość połączenia swojego konta i logowania za pomocą portalu Instagram. Po zalogowaniu, użytkownik może publikować swoje zgłoszenie konkursowe na portalu Instagram używając odpowiednich oznaczeń (tagów): #konkursnatgeotv oraz oznaczeń, dzięki którym zdjęcie zostanie przypisane do danej kategorii w konkursie: #swiatktorynasotacza, #ludzieiichpasje, #polskiekrajobrazy, #detalarchitektoniczny. Aplikacja konkursowa, co 5 minut będzie automatycznie pobierać odpowiednio otagowane prace i publikować je na podstronie Zgłoszenia w Aplikacji Konkursowej. Tylko poprawnie otagowane prace zostaną opublikowane.

 • 6. Przesyłając Organizatorowi jakiekolwiek Zdjęcie w sposób określony w ust. 3 powyżej Uczestnik: a. oświadcza, iż jest twórcą Zdjęcia w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz, iż przysługują mu do tego Zdjęcia wszelkie prawa autorskie oraz prawa pokrewne, lub pomimo, iż nie jest twórcą Zdjęcia – jest uprawniony do udzielenia licencji i zezwoleń, o których mowa w Regulaminie, b. udziela rozłącznie Organizatorowi oraz FOX nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z przesłanego Zdjęcia na następujących polach eksploatacji: i. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zdjęcia - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności w celu wykorzystania w materiałach promocyjnych oraz w kalendarzu z wybranymi Zdjęciami, który zostanie wydany przez Organizatora, FOX; ii. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zdjęcie utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; iii. w zakresie rozpowszechniania Zdjęcia w sposób inny niż określony powyżej – publiczne udostępnianie Zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet (w szczególności publikacji Zdjęcia na fanstronach Organizatora lub FOX i CP w serwisie Facebook i wybranych przez Organizatora FOX i CP stronach internetowych). Wraz z udzieleniem licencji, Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora, FOX autorskich praw zależnych do Zdjęć. c. oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne i nieodwołalne zgody osób, których wizerunek wykorzystał przy tworzeniu Zdjęcia, w tym zgodę na publikację ich wizerunku, w szczególności na wykorzystanie w zakresie, o którym mowa w pkt b) powyżej; d. zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń Organizatora, FOX i CP, z tytułu wad prawnych przesyłanych Zdjęć. W szczególności dotyczy to roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich dóbr osobistych, praw autorskich osobistych, majątkowych, pokrewnych. W przypadku zaspokojenia takich roszczeń przez Organizatora, FOX i CP, lub zasądzenia ich od Organizatora, FOX i CP, Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu regresowo Organizatorowi , FOX i CP kwoty odpowiadającej tym roszczeniom oraz wszelkich związanych z nimi kosztów i wydatków łącznie z kosztami zastępstwa prawnego (procesowego). Uczestnik zobowiązuje się nadto do przystąpienia na swój wyłączny koszt, na wezwanie Organizatora, FOX, lub kompetentnego organu, do postępowania sądowego, arbitrażowego lub innego toczącego się z ich udziałem a wynikłego z okoliczności związanych z przesłaniem Zdjęcia i wykorzystaniem go zgodnie z Regulaminem.

 • 7. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że CP jest dysponentem strony www.cyfrowypolsat.pl, na której udostępniona będzie Aplikacja konkursowa, w której będą dostępne Zdjęcia w zakresie i przez czas niezbędny do przeprowadzenia Konkursu.

 • 8. Zgłoszenie konkursowe powinno odpowiadać wymogom wskazanym w Regulaminie i Aplikacji Konkursowej, w szczególności zawierać imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail Uczestnika.

 • 9. Zgłoszenia konkursowe niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niedokonane w terminie, niepełne lub nieczytelne są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

 • 10. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do Konkursu Zdjęć, które:, a. naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne, b. zawierają treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwe, wulgarne, pornograficzne, propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną, c. naruszają regulamin serwisu Facebook, Instagram (w przypadku uczestnictwa w Konkursie za jego pośrednictwem), d. zawierają przekazy reklamowe, e. są spamem lub niezamówioną informacją handlową, f. zawierają uszkodzone pliki lub wirusy, g. zawierają odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności stron zawierających treści, o których mowa powyżej. Zgłoszenia zawierające Zdjęcia wypełniające przesłanki wymienione w podpunktach a.-g. nie będą uwzględnione w Konkursie i Organizator ma prawo usuwania takich Zdjęć.

 • 11. Wyłączona od udziału w Konkursie będzie osoba, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ingerowała w mechanizm Aplikacji Konkursowej, w szczególności poprzez użycie skryptów lub oprogramowania, które w jakikolwiek sposób automatyzuje korzystanie z Aplikacji Konkursowej, lub która podejmowała inne działania lub zaniechania, jakie w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami mogły zapewnić tej osobie przewagę nad innymi Uczestnikami.

 • § IV. KOMISJA KONKURSOWA

  1. Do zadań Komisji Konkursowej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, a w szczególności: a. wyłonienie laureatów Nagród Głównych Konkursu po zakończeniu wszystkich Etapów i zapewnienie przyznania nagród, b. zabezpieczenie zgodności wyłonienia laureatów, w tym zwycięzcy nagród w Konkursie oraz przyznania nagród zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności, c. właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych Uczestników, d. podpisanie protokołu zawierającego opis czynności przyznania nagród w ramach Konkursu, e. udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym, f. podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem.

 • § V. NAGRODY

  1. W Konkursie przyznanych zostanie 16 Nagród Etapowych, po 2 w każdym z Etapów oraz 12 Nagród Głównych dla laureatów miejsc od 1 do 12 w całym Konkursie.

 • 2. Nagrody w Konkursie stanowią: a. Nagroda Główna za zajęcie I miejsca w całym Konkursie – zestaw o wartości łącznej brutto: 4722,80 (cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa złotych 80/100) PLN brutto, w skład którego wchodzi: aparat fotograficzny Nikon D5600 + AF-S 18-105 VR o wartości 4439,10 (cztery tysiące czterysta trzydzieści dziewięć złotych 10/100 ) PLN brutto, pokrowiec NIKON na aparat o wartości 233,70 (dwieście trzydzieści trzy 70/100) PLN brutto oraz kalendarz z dwunastoma Zdjęciami o wartości 50,00 (pięćdziesiąt) PLN brutto i nagroda pieniężna w wysokości 525 (pięćset dwadzieścia pięć) PLN . b. Nagroda Główna za zajęcie II miejsca w całym Konkursie – zestaw o wartości łącznej brutto: 2336,60 (dwa tysiące trzysta trzydzieści sześć złotych 60/100) PLN brutto, w skład którego wchodzi: projektor Vivitek QUMI o wartości 2286,60 (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 60/100) PLN brutto, kalendarz z dwunastoma Zdjęciami o wartości 50,00 (pięćdziesiąt) PLN brutto i nagroda pieniężna w wysokości 260 (dwieście sześćdziesiąt) PLN. c. Nagroda Główna za zajęcie III miejsca w całym Konkursie – zestaw o wartości łącznej brutto: 1020,47 (jeden tysiąc dwadzieścia złotych 47/100) PLN brutto, w skład którego wchodzi: drukarka fotograficzna Fujifilm Share SP-2 o wartości 970,47 (dziewięćset siedemdziesiąt złotych 47/100) PLN brutto i kalendarz z dwunastoma Zdjęciami o wartości 50,00 (pięćdziesiąt) PLN brutto i nagroda pieniężna w wysokości 113 (sto trzynaście złotych) PLN. d. Nagrody Główne za zajęcie miejsc od IV do XII w całym Konkursie – zestaw w skład którego wchodzą: kalendarz z dwunastoma Zdjęciami każdy o wartości 50zł (pięćdziesiąt) PLN brutto oraz plecak Samsonite Rewind każdy o wartości 263,49zł (dwieście sześćdziesiąt trzy złote 49/100) PLN brutto, łączna wartość zestawu wynosi 313,49zł (trzysta trzynaście złotych 49/100) PLN brutto i nagroda pieniężna w wysokości 35 zł (trzydzieści pięć PLN. e. Nagroda Etapowa I stopnia - za zajęcie I miejsca w Etapie – Dysk ADATA 1T HV620 277,30 zł (dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 30/100) PLN brutto i nagroda pieniężna w wysokości 31zł (trzydzieści jeden) PLN brutto. Łącznie zostanie przyznanych 8 Nagród Etapowych I stopnia i nagrody pieniężne w łącznej wysokości 2466,40 zł (dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 40/100) PLN brutto. f. Nagroda Etapowa II stopnia - za zajęcie II miejsca w Etapie – Powerbank PQI o wartości 151,30zł (sto pięćdziesiąt jeden złote 30/100) PLN brutto i nagroda pieniężna w wysokości 17zł (siedemnaście) PLN. Łącznie zostanie przyznanych 8 Nagród Etapowych II stopnia i nagrody pieniężne w łącznej wysokości 1346,40 zł (jeden tysiąc trzysta czterdzieści sześć złotych 40/100) PLN.

 • 3. Laureaci Nagród Głównych za zajęcie miejsc od I do XII, zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej pocztą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu konkursowym oraz za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej w ciągu 30 dni roboczych od zakończenia Konkursu, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę. Warunkiem przyznania Nagród Głównych jest przesłanie pliku ze zwycięskim zdjęciem o wadze minimum 500 kB (plik do druku) wraz z podpisanym Oświadczeniem w przedmiocie wyrażenia zgody na wykorzystanie zwycięskiego Zdjęcia w zakresie wskazanym w § III ust. 5 Regulaminu (skan – drogą mailową w odpowiedzi na mail, przesłany przez Organizatora z informacją o wygranej) w terminie 7 dni od powiadomienia o wygranej. Po tym okresie Komisja ma prawo przyznać nagrodę kolejnemu Uczestnikowi konkursu. W takim przypadku prawo do nagrody przypada kolejnemu laureatowi w ten sposób, że w przypadku, gdy jest to nagroda za zajęcie I miejsca, prawo do nagrody za zajęcie I miejsca zyskuje osoba, która pierwotnie zdobyła II miejsce, a prawo do nagrody za zajęcie II miejsca zyskuje osoba, która pierwotnie zdobyła III miejsce itd.. W przypadku kolejnych nagród powyższą zasadę stosuje się odpowiednio. W przypadku konieczności wyłonienia kolejnego laureata, Komisja dokona wyboru zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 11 Regulaminu.

 • 4. Warunkiem przyznania Nagrody Głównej jest przekazanie przez danego Uczestnika na adres poczty elektronicznej z której nadeszło powiadomienie o wygranej, w ciągu 7 dni od wysłania stosownej wiadomości e-mail do Uczestnika przez Organizatora, zgody na odbiór Nagrody wraz z informacjami niezbędnymi do wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora tj. w szczególności imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz wskazanie adresu, na który ma zostać wysłana Nagroda, a także nr telefonu kontaktowego („Wiadomość Zwrotna”). Informacje powyższe Uczestnik powinien przekazać w formie skanu/zdjęcia wypełnionych i podpisanych formularzy wysłanych przez Organizatora.

 • 5. Laureaci Nagród Etapowych zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej pocztą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu konkursowym oraz za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia Etapu, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę. Warunkiem przyznania Nagrody Etapowej jest przekazanie przez danego Uczestnika na adres poczty elektronicznej z której nadeszło powiadomienie o wygranej, w ciągu 3 dni od wysłania stosownej wiadomości e-mail do Uczestnika przez Organizatora, zgody na odbiór Nagrody wraz z informacjami niezbędnymi do wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora tj. w szczególności imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz wskazanie adresu, na który ma zostać wysłana Nagroda, a także nr telefonu kontaktowego („Wiadomość Zwrotna”). Informacje powyższe Uczestnik powinien przekazać w formie skanu/zdjęcia wypełnionych i podpisanych formularzy wysłanych przez Organizatora.

 • 6. Nagrody zostaną wysłane laureatom przez FOX na jego koszt na adres wskazany w zgłoszeniu konkursowym za pośrednictwem poczty lub kuriera w terminie 60 dni roboczych licząc od dnia ogłoszenia ostatniego laureata Konkursu, co wynika z procesu produkcji kalendarza będącego jednym z elementów zestawów nagród.

 • 7. Organizator nie przewiduje przejścia prawa do nagrody na innego Uczestnika, w przypadku gdy nagroda nie będzie odebrana przez laureata Konkursu lub w przypadku przesłania nagrody w sposób przewidziany w pkt 5 powyżej.

 • 8. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny.

 • § VI. POBÓR PODATKU

  1. Wygrane uzyskane w Konkursie zł podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z treścią Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.

 • 2. FOX jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od nagród wygranych w Konkursie przez laureatów.

 • 3. W przypadku, gdy przed wydaniem nagrody laureat nie wpłaci na rzecz FOX zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu jej otrzymania, FOX będzie uprawniony do potrącenia z wartości tej nagrody kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość należnego podatku.

 • 4. FOX jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatom nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Laureaci są zobowiązani przekazać FOX wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia w/w obowiązków.

 • § VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w sposób niezbędny do właściwej realizacji i rozliczenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015, Nr 101, poz. 2135).

 • 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników oraz ich opiekunów prawnych lub przedstawicieli ustawowych jest FOX Networks Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00- 838 Warszawa FOX powierza Agencji Jaaqob Polska z siedzibą w Łodzi 91-174, ul.Ogrody Romanów 8, Nr Regon 100026172, NIP 834-156-06-49 przetwarzanie danych zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane jedynie w zakresie i celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wydania kalendarzy i jego rozliczenia.

 • 3. Dane osobowe Uczestników, będą przetwarzane przez Cyfrowy Polsat w zbiorze danych pod nazwą „Uczestnicy konkursów organizowanych przez Cyfrowy Polsat S.A.” zarejestrowanym w rejestrze zbiorów danych osobowych GIODO pod poz.106429.

 • 4. FOX Networks Group Poland Sp. z o.o. oraz Jaaqob Polska przetwarzać będą dane osobowe Uczestników w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, adres do korespondencji oraz PESEL lub numer dowodu - dane niezbędne do rozliczenia podatku od nagród.

 • 5. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, biegnie od momentu ich przekazania przez Uczestników, do upływu okresu wskazanego w Regulaminie na zgłoszenie reklamacji oraz ich rozpatrzenie przez Organizatora.

 • 6. Uczestnik oraz jego opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy mają prawo do wglądu i sprostowania danych osobowych uczestnika w siedzibie Organizatora w godzinach 9:00-17:00 w dni powszednie.

 • 7. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże ich podanie jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

 • § VIII. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Reklamacje dotyczące Konkursu można składać listownie na adres Organizatora z dopiskiem „Wyjątkowy konkurs fotograficzny . Siódma edycja.”.

 • 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacje będą rozpatrzone przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

 • 3. Regulamin obowiązuje od dnia 11 lipca 2017 r. roku do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że jego postanowienia - w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

 • 4. Regulamin Konkursu dostępny jest w Aplikacji Konkursowej umieszczonej na stronach wskazanych w par.II pkt 1., a także w siedzibie Organizatora.